โครงการ จุฬาภรณ์พัฒนา 6 (ขยายเขตไฟฟ้า)

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางเขา อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่วยเหลือให้ราษฎรในโครงการมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve