โครงการ พัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล กอลำ อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 4 บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

เรื่องเดิม

พระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านควบคุมงานก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการฯ 4 สำนักงาน กปร. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนก่อน พร้อมทั้งศึกษาในภาพรวม เมื่อศึกษาในภาพรวมทั้งระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใดแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วน เป็นขั้นตอน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบและทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์โครงการ

          1.    เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะแก้ไขปัญหาให้ราษฎรบ้านกูแบสีรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          2.   ที่จะใช้สัญจรและขนส่ง

          3. เพื่อปรับปรุงดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตคุ้มค่าแก่การลงทุน เพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือนและประกอบอาชีพในพื้นที่ตลอดปี

หน่วยงานรับผิดชอบ

          กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมการปกครอง กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์     กรมพัฒนาที่ดิน สาธารณสุข กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

ผลการดำเนินงาน

          หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินงาน โดยได้เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2545 นี้ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

          1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   1.1 ก่อสร้างทางลาดยางบ้านเขาวัง – บ้านปุลากาซิง ระยะทาง 4.264 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเขาวัง – บ้านปุลากาซิง ระยะทาง 2.518 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว

                   1.2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว

                   1.3 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว

                   1.4 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ จำนวน 1 หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว

                   1.5 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาหมู่บ้าน มีการฝึกอบรมบรรยายและดูงาน จำนวน 100 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมราษฎรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

                   1.6 ขุดคลองพร้อมอาคารระบายน้ำเข้า (drain inlet) อาคารระบายน้ำ (drain culvert) และอาคารคลองส่งน้ำเข้านา (farm bridge) จำนวน 3 สาย ได้แก่

  • สายที่ 1 ยาว 3.946 กิโลเมตร
  • สายที่ 2 ยาว 3.370 กิโลเมตร
  • สายที่ 3 ยาว 1.106 กิโลเมตร

                   1.7 วางแผนการทำคลองส่งน้ำและระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้านและจัดทำผังฟาร์มเกษตรกร โดยการจัดทำผังฟาร์มเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่

          2. ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ     

                   ได้มีการจัดทำผังฟาร์ม เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีการอบรมให้แก่ราษฎรในเรื่องการปลูกพืชต่าง ๆ เช่น การปลูกอ้อยเคี้ยว และแปรรูปผลผลิต การปลูกพืชผักพืชไร่ การปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเรือนของราษฎร เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดขาว เป็นต้น การปลูกมะพร้าว รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโค 1 กลุ่ม มีสมาชิก 20 ราย และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น  กลุ่มทำขนมโดนัท ทองม้วน กลุ่มปักผ้าคลุมผม เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาราษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไป โดยกระตุ้นผู้นำและแกนนำในหมู่บ้าน ตลอดจนราษฎร และได้พาไปศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

          3. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

                   หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรองจากอำเภอประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ

          1.   ชุมชนบ้านกูแบสีราและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว ลดความเสียหายระหว่างการขนส่งทำให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

          2.   เพิ่มคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมของพ่อและแม่เด็ก

          3.   ทำให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มีสถานที่ออกกำลังกายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชน

          4.   ทำให้ราษฎรมีศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการทำนา ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

          5.   ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ

          6.    สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบริเวณชุมชนของหมู่บ้านกูแบสีรา ประมาณ 500 ไร่

          7.   สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตร ทำให้สามารถทำการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

การก่อสร้างระบบประปา เพื่อใช้ในพื้นที่บ้านกูแบสีรา

บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างทางลาดยางบ้านเขาวัง – บ้านปูลากาซิง

ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

บริเวณที่จะดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve