โครงการ จัดหาน้ำให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่วะหลวง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

ความเป็นมาและพระราชดำริ

 

                   เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรการดำเนินงานของ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี และนายบุญมา  ทวีโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ความว่า ควรจัดทำระบบน้ำที่ได้มาตรฐานสำหรับสนับสนุน กิจกรรมการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของนักเรียน ต่อมา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายสมพล  พันธุ์มณี เลขาธิการ กปร. ณ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความว่า ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านแม่อมกิ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
 

ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากฝายต้นน้ำในลำห้วยแม่อมกิ ซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มายังพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่อมกิ โดยได้ก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๓ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งพักน้ำและกระจายน้ำไปสนับสนุนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของครูและนักเรียน จำนวนรวมประมาณ ๓๐๐ คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียนประจำประมาณ ๑๑๐ คน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

นอกจากนี้ ยังได้วางระบบท่อส่งน้ำสายแยก เพื่อส่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติมให้กับระบบประปาหมู่บ้านของราษฎรบ้านแม่อมกิ จำนวนประมาณ ๘๐ หลังคาเรือน ๖๐๐ คน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง

 

 

 

แผนที่โครงการ

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve