โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ตอนล่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

สามารถจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม เนื้อที่ 2,000 ไร่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 3 หมู่บ้าน 352 ครัวเรือน 1,248 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

ที่มา  :   สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve