โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยฝาง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยฝาง

 บ้านปากทางม่วงโตน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ    

 

สามารถส่งน้ำสนับสนุนราษฎร 2 หมู่บ้าน จำนวน 100 ครัวเรือน 450 คน ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 200 ไร่

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 12.50 เมตร


อ่างเก็บน้ำห้วยฝาง ขนาดความจุ 142,000 ลูกบาศก์เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve