โครงการ สถานีสูบน้ำไฟฟ้าหนองปลาสะวาย

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองปลาสะวาย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สถานีสูบน้ำไฟฟ้าหนองปลาสะวาย

 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ       

สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม เนื้อที่ 1,690 ไร่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ประชาชนบ้านหนองปลาสะวาย บ้านสันเจดีย์ริมปิง และบ้านปากกล้อง จำนวน 391 ครัวเรือน 1,449 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อสูบน้ำ

 


บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร


ระบบท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 300 มิลลิเมตร ผ่านพื้นที่รับประโยชน์

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve