โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแทง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยแทง

บ้านห้วยแทงใต้ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 8.00 เมตรยาว 422 เมตรสูง 17.00 เมตร

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve