โครงการ ขุดลอกคลองบางเก่าเพื่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านบางตะโล๊ะ ตำบล ปะเสยะวอ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการขุดลอกคลองบางเก่า  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

 

ที่ตั้งโครงการ

                                บ้านบางตะโล๊ะ     ตำบลปะเสยะวอ    อำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี

ประวัติโครงการ

                                เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2533    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ขุดลอกร่องน้ำคลองบางเก่าเพื่อเลี้ยงปลาน้ำกร่อย       กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในปี        2535และเมื่อวันที่    30    กันยายน    2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง    ของราษฎรที่คลองบางเก่า    ที่กรมชลประทานได้ขุดลอกไว้แล้ว    ที่บ้านบางเก่าเหนือ    ตำบลบางเก่า   บ้านบางตะโล๊ะ   ตำบลปะเสยะวอ    อำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี   ราษฎรได้ถวายฎีกาต้องการที่จะขยายความกว้างของคลองบางเก่า  จากเดิมที่ขุดลอกไว้   ก้นกว้าง   10.00   เมตร    ให้ขยายเต็มพื้นที่ของคลอง  ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ได้พระราชทานพระราชดำริ    ให้กรมชลประทานประสานกับกรมประมง   คอยดูแลรักษาคลองอย่างใกล้ชิด    ตลอดทุกฤดูกาล   และให้ทำการพิจารณาสร้างอาคารระบายน้ำ  –  รับน้ำเค็ม    เพื่อให้น้ำทะเลเชื่อมกับคลองบางเก่าโดยตรง   ห่างกันเป็นระยะ  ๆ   เพื่อการปรับสภาพน้ำในคลองบางเกา   ให้เหมาะสมโดยเร็ว

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้มีการถ่ายเทของน้ำและการระบายน้ำได้ดีขึ้น

-เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีพื้นที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเพิ่มมากขึ้น

-เพื่อส่งเสริมและขยายการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยชนิดต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่

สถานที่ดำเนินการ

                                คลองบางเก่า บริเวณบ้านบางเก่า    ตำบลบางเก่เหนือ     บ้านบางตะโล๊ะ     ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ความยาว  5,600  เมตร

รายละเอียดโครงการ

                                - ที่ตั้งหัวงาน  พิกัด  47  NQH  908  -  437  ระวาง  5322   III

                                - ขุดลอกคลองบางเก่า  ขนาดก้นคลองกว้าง  10.00  ม. ลาดข้าง  1: 3 ลึกโดยเฉลี่ย  3.00 ม.  รวมความยาว  5,600  ม.  ปริมาณดินขุด  222,500  ม.3  โดยดำเนินการในปี  2535  และในปี  2536  จะดำเนินการขุดลอกขยายก้นคลองให้กว้างเท่าเดิม   โดยมีความลึก  โดยเฉลี่ย   2.50  เมตร  ตั้งแต่  0+000  ถึง  กม.  5+600  เมตรรวมความยาว  5,600  เมตร  และลาดตลิ่ง  1 : 3   เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งชายฝั่ง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทราย

             

ระยะเวลาดำเนินการ                        

ใช้ระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ  2535

ขุดลอกเพิ่มเติมในปีงบประมาณ  2536

 

แผนงานละงบประมาณ                    

                                ปี   2535  ใช้เงินงบประมาณจาก  กปร.  ในการดำเนินการทั้งสิ้น  3,467,000.- บาท

ปี   2536  ใช้เงินงบประมาณจาก  กปร.  ในการดำเนินการทั้งสิ้น  3,331,400.- บาท

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                                ประชาชนในเขตบ้านบางเก่าเหนือ       ตำบลบางเก่า       และบ้านบางตะโล๊ะ       ตำปะเสยะวอได้รับประโยชน์ดังนี้

-ทำให้การถ่ายเทของน้ำและการระบายน้ำดีขึ้น

-ราษฎรมีพื้นที่การเลี้ยงปลา ในกระชังมากขึ้น

-ส่งเสริมการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาทั้งปลาเล็ก – ปลาใหญ่มากขึ้น

-ทำให้เรือประมงขนากเล็กวิ่งผ่านได้สะดวก

 

                  

                                        

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve