โครงการ อ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ตอนบน

สถานที่ตั้ง

ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

  อ่างเก็บน้ำแม่อาวใหญ่ตอนบน

บ้านผาเงิบ ตำบลนครเจดีย์  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ      

สามารถจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ 2,000 ไร่ จำนวน 3 หมู่บ้าน  352 ครัวเรือน 1248 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร สูง 5.50 เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve