โครงการ ฝายคลองเสียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไปพลางก่อน ต่อมาในปี 2523         กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างฝายหินก่อ ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทรบ.ปากคลองฝั่งขวา ขนาด 1-0.80 เมตร ยาว 15.00 เมตร ขุดคลอง ส่งน้ำยาว 1.200 กม. 1 สาย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 730 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎร 40 ครัวเรือน

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve