• โครงการ อ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำฯ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่และอ่างเก็บน้ำอ่าวเขาควาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนั...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดระนอง

  จังหวัด ระนอง

  กิจกรรมอำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฟันเทียมพระราชทานโรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดระนอง

  จังหวัด ระนอง

  บริการใส่ฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงาม ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสริจ ตะนุเรือง ราษฎรหมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อาคารอัดน้ำคลองวังยวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำคลองวังยวนพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิทยา ทองใหญ่ ราษฎรบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองวังยวน เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านหินขาว ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองวังยวน

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำคลองวังยวนพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิทยา ทองใหญ่ ราษฎรบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองวังยวน เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านหินขาว ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองรังแตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ระนอง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/12206 ลงวันที่ 2...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36

  จังหวัด พังงา

  จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ณ ฐานทัพเรือพังงาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบนหมู่บ้านสึมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะขอน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะยาวน้อย

  จังหวัด พังงา

  ปรับปรุงสภาพพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เกาะสวยด้วยมือเรา

  จังหวัด พังงา

  สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

  จังหวัด พังงา

  สำรวจ รวบรวม รักษาพรรณไม้พื้นเมือง อนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ รณรงค์ให้ปกปักรักษาป่า และปลูกคืน จัดนิทรรศการ เขียนบทความเผยแพร่ความรู้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านกลาง-บ้านบางพัฒน์

  จังหวัด พังงา

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และทรงได้รับทราบว่าราษฎรมีความต้องการจะสร้างทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจได้เยี่ยมชม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ในการนี้ ได้พระราชทานเงิน จำนวน 100,000 บาท จัดตั้งเป็นกองทุนในการก่อสร้างทางเดินเท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการวิจัยปุ๋ยและดินสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน

  จังหวัด พังงา

  ศึกษา วิจัยปุ๋ยและดินที่เหมาะสมกับการปลูกน้ำมันปาล์ม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการศึกษาทดลองการปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานของมูลนิธิชัยพัฒนา

  จังหวัด พังงา

  ทดลองการปลูกปาล์มน้ำมัน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

  จังหวัด พังงา

  สนับสนุนการปลูกพืชพันธุ์ดี และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเกาะหลีเป๊ะ

  จังหวัด สตูล

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ (จัดสร้างโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง)

  จังหวัด สตูล

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงอุมา

  จังหวัด สตูล

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชารังสรรค์

  จังหวัด สตูล

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  จังหวัด สตูล

  ให้การศึกษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...626364656667686970...238( 4,741 โครงการ )

curve