โครงการ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สนับสนุนการปลูกพืชพันธุ์ดี และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve