โครงการ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะยาวน้อย

สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงสภาพพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve