โครงการ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านกลาง-บ้านบางพัฒน์

สถานที่ตั้ง

ตำบล บางเตย อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 12   เมษายน  2544  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และทรงได้รับทราบว่าราษฎรมีความต้องการจะสร้างทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจได้เยี่ยมชม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ในการนี้ ได้พระราชทานเงิน จำนวน 100,000 บาท จัดตั้งเป็นกองทุนในการก่อสร้างทางเดินเท้าต่อไป ต่อมากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้แจ้งให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ทำให้ประชาชน และผู้สนใจได้ศึกษาและเห็นสภาพป่าชายเลนที่ราษฎรได้ร่วมกันฟื้นฟูขึ้น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ จึงเห็นสมควรสนับสนุนการก่อสร้างทางเดินเท้าให้แก่ราษฎร

ผลการดำเนินงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ความยาว  873 เมตร  เข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนที่เคยเสื่อมโทรมในอดีต เนื่องจากทำเหมืองแร่มาก่อน แต่ปัจจุบันประชาชนได้ร่วมกันปลูกฟื้นฟูจนมีสภาพสมบูรณ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรและชุมชนต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดทะเล และมีป่าชายเลนเห็นคุณค่าของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่มีอยู่ ตลอดจนยังเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านระบบนิเวศน์ป่าชายเลนของผู้ที่สนใจทั้งชายไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปัจจุบันราษฎรได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์จนมีสภาพอุดมสมบูรณ์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve