โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

สถานที่ตั้ง

ตำบล ถ้ำ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สำรวจ รวบรวม รักษาพรรณไม้พื้นเมือง อนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ รณรงค์ให้ปกปักรักษาป่า และปลูกคืน จัดนิทรรศการ เขียนบทความเผยแพร่ความรู้

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve