โครงการ เกาะสวยด้วยมือเรา

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve