โครงการ ฟันเทียมพระราชทานโรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดระนอง

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

บริการใส่ฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

curve