โครงการ ฝายคลองรังแตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/12206 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550)

ผลการดำเนินงาน

ปี 2551 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างกิจกรรมฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.60 เมตร ยาว 14.00 เมตร และท่อส่งน้ำ ความยาว 4,026 เมตร  พร้อมทั้งอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 24 แห่ง  

ปี 2552 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 2,574 เมตร พร้อมอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำจำนวน 18 แห่ง นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฝายรังแตนเหนือ-ใต้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เพื่อให้ราษฎรได้บริหารจัดการการใช้น้ำกันเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 7 บ้านรังแตนเหนือ และหมู่ที่ 11 บ้านรังแตนใต้ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 250 ครัวเรือน และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในช่วงฤดูฝนประมาณ 1500 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve