โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเกาะหลีเป๊ะ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ให้การศึกษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve