โครงการ ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองวังยวน

สถานที่ตั้ง

ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอาคารอัดน้ำคลองวังยวนพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิทยา ทองใหญ่ ราษฎรบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองวังยวน เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านหินขาว ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/7092 ลงวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2552)

ผลการดำเนินงาน

ปี 2553 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำขนาด 2.50X2.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ความยาว 63.00 เมตร พร้อมกับระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 1,600.00 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.50 และ 0.40 เมตร พร้อมกับอาคารประกอบ 22 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอาคารอัดน้ำคลองวังยวนขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปี 2554 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำส่วนที่เหลือ ความยาว 5,141 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 52 แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 100 ครัวเรือน 400 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,200 ไร่ในฤดูฝน และ จำนวน 200 ไร่ในฤดูแล้ง ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

อาคารอัดน้ำคลองวังยวน ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ความยาว 63.00 เมตร

พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,200 ไร่ และบ้านเรือนราษฎร จำนวน 100 ครัวเรือน 400 คน ที่ได้รับประโยชน์

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve