• โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง

  จังหวัด ตรัง

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตั้งอยู่บ้านเจ้าพระ หมู่ที่ 14 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พิกัด NJ 914027 อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก

  จังหวัด ตรัง

  สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงและก่อสร้างทางสายบ้านนาโพธิ์-บ้านในเตา

  จังหวัด ตรัง

  ปรับปรุงและก่อสร้างทางสายบ้านนาโพธิ์-บ้านในเตา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมครู-นักเรียนโรงเรียน

  จังหวัด ตรัง

  ฝึกอาชีพและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพของนักเรียน เยาวชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จังหวัด ตรัง

  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืข โดยการรวบรวมผักพื้นเมืองต่าง ๆของภาคใต้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลหนองบัว

  จังหวัด ตรัง

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธ์สัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ตามที่นายเชียร จิตรชูชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือพิเศษ/2542 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542 เรียน ท่านราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ เพื่อขอความกรุณาท่านเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้กรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง หมู่ที่ 4 บ้านวังลำ ตำบลวังคี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายเจริญ ชูอ่อน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือขอพระราชทานให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองบาดหลุด หมู่ 11 บ้านเจ้าพะ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบสภ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองลิพัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยลึก 2

  จังหวัด ตรัง

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองลำปลอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ตามที่นายเจริญ ชูอ่อน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายคลองลำปลอกพร้อมระบบส่งน้ำ และกรมชลประทานกรุณาแจ้งให้ทราบว่า ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้ว เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือโดยการก่อสร้างโครงการฝายทดน้ำคลองลำปลอกและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำ จำนวน 27 แห่ง โดยได้นำความก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าแกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  เนื่องด้วยนายเจริญ เส็นฤทธิ์ ประธานสภาตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้ทำหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานก่อสร้างฝายทดน้ำคลองใหญ่ ตำบลโพรงจระเข้ ที่ พิเศษ/2537 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2537 โดยราษฎรในเขตหมู่ที่ 1 บ้านยูงงาม และหมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะคล้า ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 500 ครัวเรือง ประชากร 3,100 คน ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำในการทำนาและปลู...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ตรัง

  กรมชลประทาน ได้ดำเนินการศึกษา รายละเอียด สำรวจ และออกแบบโครงการ พร้อมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว และระบบส่งน้ำ รวมความยาวประมาณ 13.10 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2543...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดสบกเขียว

  จังหวัด นครนายก

  โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาวัดสบกเขียว ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ความเป็นมา นางบุญช่วย ทองก่าน ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543 ต่อมานางแย้ม วงศ์สกุล และราษฎรอีก 3 ราย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเข้าโครงการ รวมเนื้อที่ 1 งาน 49...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

  จังหวัด สงขลา

  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลคูหาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านทับยาง)

  จังหวัด สงขลา

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2544 สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายเจะหมิ ซาและ กำนันตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำและท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งของร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สงขลา

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งโพธิ์ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายเจือ ทองคำ ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบคูส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบ้านทุ่งโพธิ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายคลองตาหงาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สงขลา

  ตามที่ นายสมนึก จันทรัตน์ ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการก่อสร้างฝายคลองตาหงา พร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภคของราษฎร ในเขตหมู่ที่ 1, 3 และ 5 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมชลประทาน ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกพรุโต๊ะนายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทะเลทิพย์คีรี)

  จังหวัด สงขลา

  ขุดลอกพรุโต๊ะนาย...

  อ่านต่อ »

1 ...646566676869707172...238( 4,741 โครงการ )

curve