โครงการ อ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำฯ

สถานที่ตั้ง

ตำบล เกาะพยาม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเขาหลักพร้อมระบบส่งน้ำ ขอพระราชทานไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่และอ่างเก็บน้ำอ่าวเขาควาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/7837 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553)

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ อีกทั้ง ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 2 แห่ง และอาคารระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ขึ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 150 ครัวเรือน 300 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 250 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve