โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงาม ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสริจ ตะนุเรือง ราษฎรหมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.5/13229 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)

ผลกมารดำเนินงาน

ปี 2552 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้งบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ซึ่งเป็นอาคารอัดน้ำชนิดท่อสี่เหลี่ยมจำนวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง 2.50x2.50 เมตร  ความยาว 37.50 เมตร และระบบท่อส่งน้ำความยาว 295.00 เมตร 

ปี 2553 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำขนาดความยาวโดยประมาณ 3,772 เมตร พร้อมอาคารประกอบ  พร้อมนี้  ได้มีการจัดตั้งกลุ่มประปาภูเขาห้วยไทรงาม ขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทรงาม จำนวน 180 ครัวเรือน 600 คน และพื้นที่การเกษตร 325 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ

อาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงาม เป็นอาคารอัดน้ำชนิดท่อสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง 2.50x2.50 เมตร  ความยาว 37.50 เมตร

พื้นที่การเกษตร 325 ไร่ และบ้านเรือนราษฎร จำนวน 180 ครัวเรือน 600 คน ที่ได้รับประโยชน์มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve