โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดระนอง

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

กิจกรรมอำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

curve