โครงการ ฝายคลองบ้านเปียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายไว้หลายประการ แต่โครงการต่างๆตามพระราชวินิจฉัยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ด้วยใช้เวลาสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างหลายปี ควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำบริเวณต้นน้ำ สาขา เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่นาบริเวณลุ่มน้ำคลองพิตำและลุ่มน้ำคลองกลาย เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในบริเวณดังกล่าวสามารถมีน้ำทำนาได้ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไปพลางก่อน

ผลการดำเนินงาน

ปี 2526 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างฝายหินก่อ ขนาด 1.50 เมตร ยาว 14.50 เมตร 1 ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้ายขนาด 1-1.00 เมตร ยาว 9.20 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 100 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎร 2 หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve