โครงการ อ่างเก็บน้ำท่ากวย

สถานที่ตั้ง

ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve