โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่คำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านหนุน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve