โครงการ การพัฒนาการเกษตรดินทรายชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปากคลอง อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

บุกเบิกที่ดินเพื่อทำการวิจัยค้นคว้าหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ และกรรมวิธีเกษตรแผนใหม่เพื่อพัฒนาดินทรายชายทะเล และเป็นแบบฉบับที่จะนำไปส่งเสริมและสาธิตให้กสิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว นำไปปฏิบัติให้เกิดผลดียึดเป็นอาชีพต่อไป

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve