โครงการ ส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ในจังหวัดชุมพร

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุนและโคแม่พันธุ์เป็นอาชีพถาวร และส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve