โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร

สถานที่ตั้ง

- ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve