โครงการ ฝายคลองวัวเน่า

สถานที่ตั้ง

ตำบล บัววัฒนา อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายน้ำล้น

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve