โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์

สถานที่ตั้ง

- ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve