โครงการ พัฒนาส่วนพระองค์

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ปรับปรุงการปลูกพืชในพื้นที่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve