โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง 

บ้านยางโพรง หมู่ที่  7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประวัติโรงเรียน :

           จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านพรุยายชี สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอไชยา มีเนื้อที่จำนวน 28 ไร่ 32 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นเด็กก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 208 คน นักเรียนชาย 108 คน นักเรียนหญิง 100 คน จำนวนครูตำรวจตระเวนชายแดน 10 นาย ผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

ข้อมูลเสด็จเยี่ยมโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :

          -  ครั้งที่ 1 : วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทรงปลูกต้นเคี่ยม

          -  ครั้งที่ 2 : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

          -  ครั้งที่ 3 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve