โครงการ จัดสร้างอู่ซ่อมเรือชุมชนบ้านตะโล๊ะน้ำ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดสร้างอู่ซ่อมเรือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve