โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองขี้นาค)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve