โครงการ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ(ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำสามแก้ว)

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 คณะบุคคลได้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริตอนหนึ่งว่า “ตอนนั้นที่เดินทางไปที่ชุมพรจากหัวหินนั่งรถไฟก่อนที่จะไปถึงที่รถไฟจอดที่สะพานแห่งหนึ่งแล้วชะโงกดูสะพานที่ข้างล่างสะพานไม่มีน้ำ มีน้ำขังอยู่นิดเดียว ก็ถามว่าทำไมมาจอดสะพานนี้ ไอ้สะพานนั้นตอนน้ำท่วมน้ำมันผ่านเหนือสะพาน ก็หมายความว่าสะพานนี้ทำหน้าที่สะพานแต่อยู่ใต้น้ำ เลยบอกกับกำนันว่าคลองท่าแซะ อยู่โน้นใช่ไหม เขาบอกว่าใช่ แล้วตามทางนี้เป็นของใคร เขาบอกชาวบ้านทำนา เลยบอกว่าขอนิดหนึ่ง ตามทางนี้ขอสำรวจต่อไปอาจทำคลองจะได้ระบายน้ำลงไปในหนองใหญ่ เพื่อ จะเป็นระบบป้องกันน้ำท่วม หนองใหญ่จะเป็นที่เรียกว่า แก้มลิง” ซึ่งมีพระราชประสงค์จะขุดคลองละมุ เชื่อมคลองท่าแซะลงหนองใหญ่ และจัดทำหนองใหญ่เป็นแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำ ส่วนปริมาณน้ำที่มากเกินความจุของหนองใหญ่ก็ให้ระบายลงสู่คลองหัววัง – พนังตัก และไหลไปรวมกับน้ำในคลองสามแก้วแล้วจะระบายออกสู่ทะเล

ผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำสามแก้วและอาคารประกอบ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1)  ขุดคลองลัดในคลองสามแก้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

2) เรียงหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณช่วงเชื่อมปลายคลองหัววัง - พนังตักกับคลองสามแก้ว      

3) ก่อสร้างประตูระบายน้ำสามแก้วใหม่ เพื่อควบคุมการผันน้ำเข้าคลองสามแก้ว

ประโยชน์ที่ได้รับ

จะสามารถป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจะมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งอีกด้วย

การดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองสามแก้วเป็นคันดินกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve