โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล

สถานที่ตั้ง

ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทรุกันดาร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve