โครงการ ฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ระนอง ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวรวิทย์ โลหะผล ราษฎรบ้านทุ่งคา หมูที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองหินเพิง เพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.5/8648 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554)

ผลการดำเนินงาน

ปี 2556 กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบท่อส่งน้ำจำนวน 5 สาย ความยาวทั้งสิ้น 5,231 เมตร  และก่อสร้างอาคารประกอบท่อส่งน้ำจำนวน 64 แห่ง ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหินเพิง ขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำกันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทั้งนี้ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1,2 และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 110 ครัวเรือน 300 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,200 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี            

ราษฎรบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1,2 และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 110 ครัวเรือน 300 คน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,200 ไร่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve