โครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระนอง

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อให้เกษตรกร ยืม เช่า หรือเช่าซื้อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve