โครงการ จัดหาน้ำอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช

สถานที่ตั้ง

ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ จะทำการอนุรักษ์พันธุ์พืช ทางจังหวัดชุมพรจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช เพื่อสนองพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการที่หมู่ที่ 7 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว และทางโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืชได้ขอให้กรมชลประทานสนับสนุนในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ของโครงการฯ ตามความเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน

ปี 2539 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สูง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร  พร้อมระบบท่อส่งนำความยาวรวม 9,450 เมตร และอาคารประกอบ 63 แห่ง 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืชได้ 12,000 ไร่  และช่วยเหลือราษฎรจำนวน 50 ครัวเรือน 250 คน ได้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรจำนวน 1,200 ไร่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve