โครงการ ก่อสร้างทำนบดินห้วยในอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทับใหม่

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยในไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายบรรจบ บรรจงศิริ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละแม   ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำตกจำปูน เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และบ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร    ที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

ปี 2554 กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดินสูง 6 เมตร ยาว 60 เมตร อาคารประกอบ 1 แห่ง วางระบบส่งน้ำยาว 2 กิโลเมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 150 ครัวเรือน และพื้นที่จำนวน 200 ไร่ ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve