โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve