โครงการ ก่อสร้างระบบประปาถังสูงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ชุมพร ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

. โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

(ฎีกา)

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างระบบประปาถังสูงพร้อมระบบส่งน้ำ

ประโยชน์ของโครงการ : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และมีน้ำใช้สำหรับทำได้เพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบกรมทรัพยากรน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve