โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านปากจอก หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve