โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านกะลาพอ ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ที่ตั้งโครงการ

                                บ้านกะลาพอ  หมู่ที่  1  ตำบลดตราะบอน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

ประวัติโครงการ

                                เมื่อวันที่   2    ตุลาคม  2533    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ บริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านกะลูแป  ตำบลเตราะบอน  อำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี  ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน      ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำอุปโภค    -     บริโภคให้กับราษฎรในเขตหมู่บ้านกะลาพอ  และหมู่บ้านใกล้เคียง  ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กรมชลประทานได้พิจารณาและดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ  เพื่อสนองพระราชดำริ   โดยมีลักษณะโครงการดังนี้

วัตถุประสงค์

-เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงและไว้ใช้ในฤดูแล้ง

-ส่งน้ำเสริมให้ฝายห้วยกะลาพอได้สมบูรณ์ตลอดปี

-ใชการอุปโภค – บริโภค  การเกษตรและการส่งเสริมการเลี้ยงปลา

สถานที่ดำเนินการ

                                หมู่ที่  1  บ้านกะลาพอ  ตำบลเตราะบอน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ

                                - ที่ตั้งหัวงาน  พิกัด  47  NQH  797  -  398  ระวาง  5322   III

                                - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ  522,500  ม.2

                                - ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 15.00 ม.  หลังคันกว้าง  6.00  ม.   ยาว  625  ม.

                                - สร้างท่อระบายน้ำล้น  ð   1.20  ม.  ยาว  7.50  ม.  จำนวน  1  แถว

                                - วางท่อผันน้ำลอดใต้เขื่อนดินเพื่อผันน้ำเติมฝายห้วยกะลาพอ  เป็นท่อเหล็กดำขนาด   ð   0.30ม.  ยาว  80 ม.    จำนวน  2   แถว

                                - วางท่อส่งน้ำเป็นท่อซีเมนต์ใยหินขนาด  ð    0.30 , 0.15 และ 0.10 ม. รวมความยาว  3,870 ม.

                                - พร้อมสร้างถังกรองน้ำ – เก็บน้ำขนาดจุ  10  ม.2  สำหรับอุปโภค บริโภค  จำนวน  3  แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ                        

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนเมษายน  2535  แล้วเสร็จในเดือนเมษายน  2536

งบประมาณในการก่อสร้าง

                                จำนวน   38,119,100.-  บาท  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบจาก  กปร. ทั้งโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

                                สามารถส่งน้ำให้กับราษฎรในเขตหมู่บ้านกะลาพอ     และหมู่บ้านใกล้เคียง    ตำบลเตราะบอนอำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี   มีน้ำใช้ตลอดปี  และยังผันน้ำส่วนหนึ่งไปเติมให้ฝายห้วยกะลาพอตอนล่างของอ่างเก็บน้ำ  เพื่อการเพาะปลูกสมบูรณ์ตลอดปี

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve