โครงการ สนับสนุนน้ำให้พื้นที่พรุแฆแฆฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปะเสยะวอ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สนับสนุนน้ำให้พื้นที่โครงการฯให้ราษฎรมีน้ำทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve