โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแดง

สถานที่ตั้ง

ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยแดง

 บ้านห้วยไฟตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 6.00 เมตรยาว 118.0 เมตรสูง 12.00 เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve