โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตึง

สถานที่ตั้ง

ตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยตึง

บ้านปากทางม่วงโตน  ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ      

 

สามารถส่งน้ำพื้นที่ทางการเกษตรของบ้านแพะโป่ง หมู่ 8 และบ้านปางทางม่วงโตน หมู่ 11 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 500 ไร่

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 143 เมตร สูง 8.0 เมตร

 

อ่างเก็บน้ำห้วยตึง ขนาดเก็บกักน้ำ 132,000 ลูกบาศก์เมตร

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve