โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทาขุมเงิน อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

บ้านแม่เหล็ก ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 389.00 เมตร สูง 9.00 เมตร

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 21 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve